Документи на ДГ "Първи юни"

На горе

Документи на ДГ - общи

ГРАФИК НА СИТУАЦИИТЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.
Огганизация на деня в ДГ "Първи юни" по възрастови групи за учебно и неучебно време за 2023-2023 учебна година.

Заповед № 123 от 05.10. 2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи за учебната 2022/ 2023 година

Заповед № 120 от 04.10.2022 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДГ „Първи юни“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 г.

Програмната система е актуализирана с решение на педагогически съвет на ДГ „Първи юни“
/ протокол от 15.09. 2022 година /
Заповед № 118 от 04.10.2022 година

Програма за предотвратяване на отпадането от образователната система на децата записани за задължително предучилищно образование учебна 2022/ 2023 година

Заповед № 119 от 03.10.2022 година

Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни" , гр. Кюстендил за периода 2020-2024 г.

Заповед за утвърждаване № 8 от 15.09.2020 г.
Стратегията е актуализирана м. септември 2022 г.

Годишен план за дейността на ДГ "Първи юни" за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №2 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Правилник за дейността на ДГ " Първи юни" през учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №5 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил

Утвърден със заповед №9 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

План за квалификационна дейност в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №4 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №3 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

План за действие през 2022-2023 учебна година към Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за периода 2020-2024 г.

Утвърден със заповед №6 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Етичен кодекс на работещите с деца-2022/2023

Утвърден със заповед №10 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Етичен кодекс на работещите в ДГ "Първи юни", Кюстендил

Утвърден със заповед №12 от 15.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

План на комисията по качество в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №27 от 16.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Седмична програма на учебния процес за 2022-2023 учебна година
Заповед № РД-01-435/ 09.09.2022 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП)
Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)
Грамота за доброта
Вътрешна квалификационна дейност на ДГ “Първи юни, гр. Кюстендил за учебната 2021-2022г.
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search