ДО

ДИРЕКТОРА

НА ОДЗ „ПЪРВИ ЮНИ”

КЮСТЕНДИЛ

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

за приемане на дете в детското заведение

 

 

от.............................................................................................................................

адрес : гр.(с.)................................................ул......................................................

№.............,бл................,вх..........., ет............, ап............., телефони за контакт........................................................................................................

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля, детето ми.....................................................................................................

с ЕГН........................................родено в гр./с/..........................................., с личен лекар...................................................., да бъде прието в повереното Ви детско заведение, считано от...........................20..........година.

Семейството се състои от .................членове.

Баща.............................................................., месторабота...................................

Майка............................................................, месторабота...................................

Запознат/а/ съм с Правилника за вътрешния ред, Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени за услуги на територията на община Кюстендил, условията за заплащане на таксите от1-во да 10-то число на всеки месец и се задължавам да спазвам определения срок. Задължавам се да спазвам определените норми за здравословно и безопасно отглеждане на децата в детското заведение.

 

Прилагам: 1. Копие от акта за раждане на детето.

2. Здравна карта на детето.

3. Медицински изследвания : чревни, кръв и урина и Васерман за яслена група.

4. Профилактичен талон за преглед от личен лекар и зъбен статус от стоматолог.

5. Мед.бележка от личен лекар, че детето не е в контакт със заразно болен.

 

 

Дата............................... Подпис :.................................

Гр. Кюстендил