Детска градина „ПЪРВИ ЮНИ”
 
Девиз: ДГ „Първи юни” – любим дом  на всяко дете”

Кратко представяне:


1. История:

Детската градина е открита през м.12.1977г. с 10 групи за деца от 3 до 7 години. Над 10 години е база за експериментиране и прилагане на нови практики на МОН и ЮЗУ- Благоевград.


От 1993г. към ЦДГ «Първи юни» е присъединена една група - филиал  с.Соволяно
От 2011 г. детското заведение е преобразувано  в Обединено детско заведение (ОДЗ) с разкрита 1 яслена група;


От 2011 година е разкрита и детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години – записани 36 деца.


От 2013 г. е присъединено  и ОДЗ “Зорница“, като филиал и групите стават 15 – от които 13 групи за деца от 3до7 години и 2 яслени групи. 

През м. август 2016 г. като следствие от приетия Закон за предучилищно и училищно образование на 01.08.2016г. и със заповед РД-00-785/31.08.2016г. на Кмета на гр. Кюстендил, ОДЗ „Прърви юни” продължава своята дейност като Детска градина „Първи юни”.

2. Днес:     

 • Притежаваме много добра съвременна база – физкултурен салон, салон по музика, кабинет за ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности, открит плувен басейн, кабинети по всички направления, интерактивна площадка по безопасно движение по пътищата. Предвиждаме в следващите месеци изгграждане на екоплощадки в трите сгради на детското заведение.

3. Пeрспектива:  

1. Перспективата на детското заведение е в посока :

 • Успешна работа по осигуряване условия и повишаване качеството на отглеждане, социализация и обучение на децата в ДГ „Първи юни”, основана на традиции и иновации в цяластната дейност на детското заведение.

 • Придобиване на компетентности, които ще помогнат на децата да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.

4. Визитна картичка:

 • Брой обучавани деца: 286 деца

 • Деца със специални образователни потребности - 7 деца

 • Брой групи : 14 групи от които 2 яслени групи: една в централната градина и една в „Зорница”.

 • Режим на работа: целодневен

 • От 2008 година детското заведение работи по системата на делегираните бюджети в образованието!

5. Материална база:

 • Просторни занимални

 • кабинет за ресурсно подпомагане на деца

  със специални образователни потребности.

 • Физкултурен салон

 • Стая на приказките

 • Интерактивна площадка по безопасно движение по пътищата

 • Баскетболно игрище

 • Открит плувен басейн

 • 14 открити площадки в трите сгради, от които две обособени за детска ясла

 • Специализирани кабинети

 • Кабинет за екологично възпитание – в процес на изграждане в трите сгради

 • Методични кабинети

 • Кабинет по музика

 • Интерактивни дъски

 • Множество дарения по групите ;

 • Възможност за приходи чрез благотворителната инициатива на Коледа.

 • Участие с дарения и труд на родителската общност в ремонтни дейности

6. Ръководство и персонал на ДГ"Първи юни" :

 • Даниела Виткова – директор с четвърто ПКС и носител на почетно отличие на МОН "Неофит Рилски";

 • Донка Димитрова – главен счетоводител;

 • Общ брой персонал – 54 човека от които 26  детски учители от които един главнен учител, един ст. учител по музика, 14 старши учители и 8 учители;

 • 29 човека непедагогически  квалифициран персонал;

7. Кадрови ресурси:

 • Наличие на квалифициран педагогически персонал с висше образование и с педагогически квалификации с различни степени и един носител на наградата „Неофит Рилски”

 • Назначени млади педагогически кадри и наставници за работа с тях.

 • Всички учители са преминали обучение за компютърни умения;

 • Квалифицирани учители по европейски програми

 • Всички учители участват във вътрешна педагогическа квалификация, финансирани от бюджета на детското заведение и външни, включително по плана за квалификация на РУО.

 • Формирани и активно работещи методически екип

  и и методически обединения;

 • Добре организирана и функционираща вътрешно-методична квалификация на педагогически и помощен персонал;

 • Популяризиране и внедряване на собствен и положителен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.

 • Осигурена много добра медицинска, рехабилитационна и логопедична помощ за децата;

 • Наличие на финансови условия за стимулиране на учителите, чрез диференцирано заплащане за резултатите от педагогическата работа всяка година;

8. Акценти в работата:

 • В ежедневната си работа ние акцентираме на обе

   

  диняване на усилията в системата за интеграция и взаимодействие детска градина – семейство – общественост.

Традиция в детското заведение е отговорно партньорство между ДГ и родителската общност. Ние се стремим да изграждаме отношенията между родители и учители на основата на разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на детето.

 • С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности през новата учебна 2016/17г. предстои да бъде създаден Обществен съвет като орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението.

 • В ДГ „Пъри юни” успешно функционира Настоятелство с председател Влади Владимиров. Регистрирано през 2007 година и понастоящем то активно съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, участва в празниците на детската градина като Коледен благотворителен базар, имения ден на детската градина -1 юни и др. Активно съдейства и в реализиране на дейностите по Проект по трансгранично сътрудничество с ДГ”Детска радост”, гр. Струмица, Македония.

 • Работим с всички обществени институции : училища, театър, музей, картинна галерия и др.

 1. 3 2016Усилията на ръководството и целия педагогически екип са насочени към:

 • Прилагане на една добре работеща система на организационна, планираща, управленска и контролна дейност, базираща се на доброто планиране и свързана с подготовката и провеждането на Педагогически съвети, провеждането на възпитателно-образователната работа, квалификационна дейност, контролна дейност, хигиената, здравеопазването, закаляването и здравното обслужване

 • Успешна работа по осигуряване условия и повишаване качеството на отглеждане, социализация и обучение на децата в ДГ „Първи юни”. Гарантиране на ценностно отношение към детето и детството.

 • Професионализмът като експертно умение и гаранция за ефективност. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на образователното и обществено развитие - осъвременяване, задълбочаване, иновативен подход за придобиване на опит на по-високо равнище.

 • съхранение на традициите и внедряване на иновационни форми на работа с децата

 • Равен достъп и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

 • Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

 • Провокиране интереса на всяко дете и създаване на мотивация за учене през целия живот. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете

 • Придобиване на компетентности, които ще помогнат на децата да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост

 

 

9. Работа по проекти:

1. Проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Македония. В края на м. септември предстои подписването на договора за финансиране и начало на изпълнение на одобрения проект. Той ще бъде реализиран в рамките на 18 месеца и предвижда саниране на филиала в с. Соволяно, монтиране на соларни батерии , изграждане на екокабинети със съвременно оборудване и детски площадки в централната сграда, филиал „Зорница” и филиал с. Соволяно.

2. Предстои реализирането на така дългоочаквания проект на община Кюстендил по ОП "Региони в растеж". Колективът на ДГ „Първи юни” – филиал „Зорница”, децата и родителската общност ще могат скоро да се радват на санирана сграда с красива визия. Проектът предвижда локално парно, което радикално ще реши проблема за отоплението на детското заведение.

3. През учебна 2015/2016 година разработихме и участвахме в спортните проекти по ПМС, което ни носи по 2.00лв. на всяко прието дете. Детското заведение разполага с педагогически кадри, преминали обучение и квалификация за разработване на проекти.

Ще продължим участието си в различни програми и проекти и през новата учебна година.