Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

В рамките на проекта ще се проведат следните основни дейности:

  • Изработване на съвместен еко-наръчник, предназначен за педагози от детските градини, изготвен въз основа на добри практики и съобразен с изискванията на национални и международни приоритети.
  • Изграждане на капацитет и работа в «мрежи» на педагозите, посредством обучения с фокус върху съвременните дидактически принципи и методи.
  • Ремоделиране в "еко - градини" на съществуващи обекти от детските градини в Струмица - една сграда - детска градина ще бъде реконструирана, а енергийно - ефективни светодиодни лампи/крушки и соларни системи ще се монтират в други 3 детски градини.
  • Ремоделиране в "еко - градини" на вече съществуващи сгради - детски градини в Кюстендил - сграда на Детска градина «Първи юни» в село Соволяно ще бъде ремонтирана, а 2 соларни системи ще се монтират в сградата на детска градина «Първи юни» в кв. «Запад» и сградата на детска градина «Зорница».
  • Ремонт на детски площадки за игра в трите сгради на ДГ «Първи юни», град Кюстенднил.
  • Закупуване на оборудване за "еко" класни стаи - 8 интерактивни дъски, 8 LCD проектори и 8 преносими компютри и ще се монтират в 5 сгради на детски градини в Струмица и в 3 сгради - детски градини в Кюстендил.
  • Дейност «Детско творчество» - дейността ще се състои от музикални изпълнения, свързани с околната среда, творческо състезание и игри за децата, свързани с рационалното използване на ЕЕ и ВЕИ.
  • Организиране на еднодневен трансграничен панаир за насърчаване на знанията на децата за околната среда и "еко" инициативи, който ще се проведе в гр. Струмица с участието на деца от детските градини в Кюстенднил и Струмица, както и родители и преподаватели от трансграничния регион.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

"Бабааа Марта, Бабааа Марта" - във възторг викаха децата, когато я видяха през прозореца на детската градина. Засмяната старица дойде задъхана с мартеници за всички, вкусна питка и слънчево настроение.Докато си почиваше на стола, от най-малки до най-големи, дечицата й се отблагодариха за даровете с весели песни и стихотворения, след което всички заедно с Баба Марта друснаха весело хорце. Още един незабравим ден в любимата детска градина, изпълнен с щастливи очички и туптящи от вълнение сърчица. Благодарим ти Бабо Марто!!!

Център за обществена подкрепа "Света Петка" гр.Кюстендил започна интерактивно обучение за здравно образование на децата от ДГ "Първи Юни", на теми : "Защо е важно да бъдем чисти ?", "Как да бъдем здрави", "Здравословно хранене и физическа активност, "Профилактика на устната кухина".
Чрез приказките и приказните герои, децата освен, че се забавляват и съпреживяват видяното, формират хигиенни и здравословни навици.

 

На 23.02.2017г. децата от група "Мечо Пух", посетиха заедно със своите госпожи, къщата-музей на Ильо Войвода. Там уредника на музея разказа много интересни събития за дядо Ильо по време на турското робство, показа оръжията, дрехите, съдовете с които са се хранили в миналото. Децата бяха завлядани от българския дух и поглъщаха със жажда всяка една изречена дума, след това въодушевени разгледаха и паметника, който се намира в близост до къщата-музей.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“, ГР. КЮСТЕНДИЛ,

КВ. „ЗАПАД“, тел.: 078/55 20 73, e-mail: odz1juny@abv.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

до родителите на децата от групите:

Мечо Пух“, „Славейче“, „Светулка“, „Палавници“ и „Зайче“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме Ви, че от 01 март 2017г. в ДГ „Първи юни“ стартира нова допълнителна дейност ВОЛЕЙБОЛ. Същата е следствие на спечелен Проект „Спорт за деца в детските градини“ към Министерството на младежта и спорта. Ще се осъществява в рамките на шест месеца, на място в сградаaта на детската градина и ще бъде БЕЗПЛАТНО.

 

Преподаватели ще бъдат:

  • За централната градина в кв. „Запад“ – Илиана Шопова – дългогодишен състезател по волейбол и практика по специалността в Испания.

  • За „Зорница“ – Йорданка Василева – преподавател по

физкултура в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

 

Моля, всички родители/настойници, които желаят децата им да участват в допълнителната дейност ВОЛЕЙБОЛ, да заявят това на учителите на групите, за да бъде изготвен общ общ списък.

 

 

С уважение:

ДАНИЕЛА ВИТКОВА

Директор на ДГ „Първи юни“